Atnaujinta: 2021-03-18

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, kartu su kitais šios taisyklėse nurodytais dokumentais, (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant Prekes iš Pardavėjo naudojantis MB „Jonukas online“, įm. kodas 305527080, adresas: Raudondvario pl. 182, Kaunas, administruojama el. parduotuve, kuri pasiekiama adresu www.jonukas.lt (toliau – El. parduotuvė). Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir atsiskaityti už jas Taisyklėse numatyta tvarka.

1.2. Užsisakydamas prekes Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei jose nustatytomis Pirkėjo teisėmis bei pareigomis, sutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai jų laikytis. Pirkėjui nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės įsigyti Prekių naudojantis El. parduotuvę.

1.3. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

1.3.1. Taisyklėsšioje El. parduotuvėje pateikiamos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos El. parduotuvėje siūlomų įsigyti Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos, Šalių teisės, pareigos, atsakomybė už šių Taisyklių pažeidimą, taip pat naudojimosi El. parduotuve sąlygos.

1.3.2. Prekės – daiktai, kurie parduodami Pirkėjui per El. parduotuvę.

1.3.3. El. parduotuvė – MB „Jonukas online“, įm. kodas 305527080, buveinės adresas: Raudondvario pl. 182, Kaunas, administruojama el. parduotvė, pasiekiama adresu www.jonukas.lt, kurioje suteikiama galimybė Pirkėjams įsigyti Pardavėjų parduodamas Prekes ir/ar naudotis kitomis svetainės funkcijomis.

1.3.4. Pardavėjas – El. parduotuvėje Prekes parduodantis fizinis ar juridinis asmuo, kuris vykdo Pirkėjo pateiktą Užsakymą El. parduotuvėje ir kuris yra atsakingas už Užsakymo tinkamą vykdymą. Duomenys apie Pardavėją yra nurodyti El. parduotuvėje suformavus prekių krepšelį bei pateiktame Užsakyme. Su visu Pardavėjų, kurie parduoda Prekes El. parduotuvėje, sąrašu galima susipažinti čia.

1.3.5. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris naudojasi El. parduotuve ir joje įsigyja Prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), arba juridinis asmuo.

1.3.6. Paskyra – Pirkėjo atliekamos registracijos El. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir Užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.

1.3.7. Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo surinkta informacija apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas.

1.3.8. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.

1.3.9. Užsakymas – Pirkėjo pateiktas Prekių užsakymas El. parduotuvėje, kuriuo siekiama įsigyti Prekes iš nurodyto Pardavėjo.

1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, prisiregistravęs prie Paskyros arba pasirinkęs pirkti neprisiregistravus, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina Prekių Užsakymą ir jį apmoka šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

1.5. Kiekvienas Pardavėjas Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis Užsakymo vykdymo tikslais tvarko to Pardavėjo nustatyta tvarka ir El. parduotuvė už tokį Asmens duomenų tvarkymą nėra atsakinga. El. parduotuvėje pateikta Privatumo politika taikoma tik El. parduotuvės surinktais asmens duomenų tvarkymo tikslais (pvz., naujienlaiškių prenumeratos, susisiekimo per kontaktų formą tikslais ir kt.) ir neapima Pardavėjų taikomos asmens duomenų apsaugos politikos tvarkant savo Pirkėjų Asmens duomenis.

1.6. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581; 2007, Nr. 12-488) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis (Žin., 2001, Nr. 51-1778; TAR, 2014-07-28, Nr. 2014-10565), laikantis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia prekių pirkimo pardavimo gerąją verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.7. El. parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami El. parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo El. parduotuvėje. Pirkėjui, apsiperkant El. parduotuvėje, taikoma jo Prekės užsakymo patvirtinimo metu galiojanti Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažįsta prieš pateikiant Užsakymą.

2.1. Visa informacija apie Prekę, jos kainą bei Prekei taikomą gamintojo garantijos terminą, jeigu tokia taikoma, yra nurodoma El. parduotuvėje pateikiamų Prekių aprašymuose. El. parduotuvėje pateikiamų Prekių nuotraukos yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos Prekių spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, įpakavimas ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios El. parduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme.

2.2. Prekės kaina El. parduotuvėje nurodoma eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jei tokie taikomi, taip pat nurodoma Prekės kainai taikoma nuolaida, jeigu tokia taikoma.

2.3. Pirkėjas už Prekę gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste ar bankiniu pavedimu. Konkretus galimas atsiskaitymo būdas yra nurodomas Užsakymo metu.

2.4. Pardavėjas patvirtina Užsakymą, kai Pirkėjas jį apmoka Taisyklių 2.3. punkte nurodytu būdu ir apie Užsakymo patvirtinimą informuoja Pirkėją jo Paskyroje nurodytu el. paštu[VB1] .

2.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, jog išimtinais atvejais Pardavėjas gali nepatvirtinti Užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Užsakymą, jei dėl El. parduotuvės informacinės sistemos techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo El. parduotuvės ir/ar Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams), kai Prekės aprašyme nurodytos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose ir jos pristatymas iš gamintojo užtruks neproporcingai ilgai, ir/arba nurodyta Prekė nebegaminama, ir/arba keitėsi Prekės kaina. Pirkėjas apie Užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, arba apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą, jos kainą ar kitas sąlygas, yra nedelsiant informuojamas jo pateiktu el. pašto adresu. Jei keičiasi Prekės pristatymo terminai, kaina ar kitos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekės patiekimo terminus ir kitas sąlygas. Anuliavus Užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą Užsakymą.

2.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekės pirkimo dokumentai – PVM sąskaita faktūra, jam gali būti pateikiama elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po Užsakymo įvykdymo, bet visais atvejais ne vėliau nei per 3 (tris) dienas nuo Prekės pristatymo[VB2] . PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

2.7. Pirkėjui Prekė yra pristatoma jo Užsakymo pateikimo metu pasirinktu vienu iš toliau nurodytų būdų:

2.7.1. Prekės pristatymo į paštomatą paslauga;

2.7.2. Prekės pristatymo į namus paslauga (kurjeriu);

2.7.3. Prekės atsiėmimas Pardavėjo nurodytoje Prekių išdavimo vietoje.

2.8. Prekės pristatymo paslaugos kaina yra nurodoma Prekės užsakymo pateikimo metu.

2.9. Pirkėjas, Užsakymo metu pasirinkdamas Prekės pristatymo į namus paslaugą (kurjeriu), įsipareigoja nurodyti tikslų Prekės pristatymo adresą. Jei Pirkėjas Prekės asmeniškai nepriima, kai ji yra pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti Prekę kitam trečiajam asmeniui, esančiam Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo netinkamam asmeniui.

2.10. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Užsakymo metu Pirkėjui nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių patiekimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

2.11. Prekių perdavimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu ar kurjeriu, o Prekių fizinio atsiėmimo Pardavėjo nurodytoje Prekių išdavimo vietoje atveju - su Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos ir Prekės būklę, bei pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo-priėmimo dokumente, dalyvaujant kurjeriui, o Prekės fizinio atsiėmimo Pardavėjo nurodytoje Prekių išdavimo vietoje atveju Pardavėjo atstovui, bei surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

2.12. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento.

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis dėl konkrečios Prekės įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, prisiregistravęs prie Paskyros arba pasirinkęs pirkti neprisiregistravus, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir patvirtinęs, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, patvirtina Užsakymą ir jį apmoka šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Pirkėjui neapmokėjus Užsakymo, Prekių pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.

3.2. Pirkėjas, užsakydamas Prekes ir patvirtindamas, jog yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, jog jis, vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka, turi teisę įsigyti Prekę El. parduotuvėje, bei patvirtina, jog Užsakyme pateikė teisingus savo Asmens duomenis.

3.3. Pardavėjo nustatyta Užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant Užsakymą vykdymui. Pirkėjas turėtų atidžiai patikrinti teikiamą Užsakymą vykdymui.

3.4. Pirkėjui, pateikus Užsakymą vykdymui ir jį apmokėjus šių Taisyklių 2.3. punkte numatyta tvarka, Pardavėjas Paskyroje nurodytu el. paštu išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą apie Užsakymo vykdymą.

3.5. Pardavėjui, įvykdžius Užsakymą, Pirkėjas savo nurodytu el. paštu yra informuojamas apie Prekės užsakymo įvykdymą ir jos išsiuntimą, arba apie parengtą Prekę atsiėmimui Pardavėjo parduotuvėje, kai Prekės užsakyme yra pasirinktas Prekių atsiėmimo Pardavėjo parduotuvėje būdas.

3.6. Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo Pardavėjui pateiktą vykdymui Užsakymą arba atskirą Prekę bendrame Užsakyme, jeigu neturi galimybės parduoti Prekės, ir apie tai nedelsiant informuoja Pirkėją jo nurodytu el. paštu, ir ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą kainą už Prekes, kai:

3.6.1. Prekės nėra Pardavėjo sandėlyje arba ji nebeparduodama dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo;

3.6.2. dėl El. parduotuvės sistemos techninės klaidos, susijusios su El. parduotuvėje nurodoma Prekės kaina;

4.1. Pardavėjas garantuoja, jog El. parduotuvėje jo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės:

4.1.1. atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas ar El. parduotuvėje siūlydamas šią prekę įsigyti;

4.1.2. yra tinkama naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

4.1.3. atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje siūlomos įsigyti Prekės nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Prekę, kuri nurodoma konkrečios El. parduotuvėje siūlomos Prekės aprašyme (plačiau žr. Taisyklių 2 dalį).

4.3. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5.1. Pirkėjas turi teise naudotis El. Parduotuve ir joje įsigyti Prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Pardavėjo šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve, sukurdamas Paskyrą, ir įsigydamas El. parduotuvėje siūlomas Prekes, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis trečiajam asmeniui, kurio vardu veikia, ir įsipareigoja:

5.2.1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą, kitą kontaktinę informaciją, kuri yra reikalinga sukurti El. parduotuvėje Paskyrą ir/ar įsigyti Prekes. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją El. Parduotuvėje naudojantis svetimais duomenimis;

5.2.2. nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų įsipareigojimų ir nepiktnaudžiauti šio Taisyklėse nustatytomis Pirkėjo teisėmis;

5.2.3. sąžiningai ir teisingai naudotis El. parduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui ir/ar nekopijuoti El. parduotuvės turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių El. parduotuvės turinio kopijų, El. parduotuvės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti El. parduotuvės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš El. parduotuvės parsisiųstame dokumente;

5.2.4. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/ar papildomos kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti El. parduotuvės turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Prekių aprašymus bei nuotraukas, ar skirtų juos kopijuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia El. parduotuvės funkcionalumai;

5.2.5. saugoti Pirkėjo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kuriuos Pirkėjas įgaliojo atstovauti Pirkėjui naudojantis El. parduotuve ir įsigyjant joje Prekes, o juos praradus ar tuo atveju, jei jie tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsiant informuoti El. parduotuvę.

5.2.6. informuoti El. parduotuvę apie bet kokių Pirkėjo duomenų, pateiktų registravimo El. parduotuvėje tikslais, pasikeitimą arba juos savarankiškai atnaujinti Pirkėjo El. parduotuvės Paskyroje;

5.2.7. atsiskaityti su Pardavėju už El. parduotuvėje užsakytas Prekes ir kitas mokamas paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

5.2.8. apžiūrėti įsigytą Prekę ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra Pirkėjo užsakyta Prekė, prieš pradėdamas ja naudotis, įskaitant jos susirinkimą, montavimą ir pan. (plačiau žr. Taisyklių 2.11. p.);

5.2.9. privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų pareigų.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir jų Asmens duomenis tvarkyti griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Pardavėjo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo politikomis.

5.4. Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo Pirkėjui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat perleisti tretiesiems asmenims savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.

6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, išskyrus šių Taisyklių 6.8. punkte numatytas išimtis, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes, laikantis šių Taisyklių 6.3. punkte nustatytos šios teisės įgyvendinimo tvarkos.

6.2. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes netaikoma pirkimo-pardavimo sutartims (Prekių užsakymams) dėl:

6.2.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

6.2.2. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.2.3. Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

6.3. Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 6.1. punkte numatytą sutarties atsisakymo teisę, turi ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima užsakytą Prekę arba, kai vienu Prekių užsakymu buvo užsakyta daugiau negu viena Prekė, tai nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priima vienu Prekių užsakymu užsakytą paskutinę prekę, pateikti Pardavėjui Užsakyme nurodytu Pardavėjo el. paštu laisvos formos prašymą [VB1] dėl Prekės grąžinimo ar jos pakeitimo kartu su Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopija.

6.4. Pirkėjui, šių Taisyklių 6.3. punkte nustatyta tvarka įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, išskyrus Pirkėjo pareigą šių Taisyklių 6.5. punkte nustatyta tvarka grąžinti Pardavėjui Prekę (jei Prekės buvo gautos iki teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo) ir atsiskaityti su Pardavėju už suteiktas paslaugas arba įgytas prekes pagal papildomas sutartis (jei Pirkėjui iki sutarties atsisakymo buvo suteiktos paslaugos arba jis įgijo Prekes pagal papildomas sutartis) ir Pardavėjo pareigą šių Taisyklių 6.6. punkte nustatyta tvarka grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus bei jos pristatymo Pirkėjui išlaidas.

6.5. Pirkėjas, pateikęs šių Taisyklių numatyta tvarka prašymą dėl Prekės grąžinimo ar pakeitimo, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio prašymo pateikimo Pardavėjui dienos, savo sąskaita išsiųsti arba perduoti grąžinamas Prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui tenka visos tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

6.6. Pirkėjas, šių Taisyklių 6.5. punkte numatyta tvarka grąžinusiam Prekes, Pardavėjas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo grąžinamų Prekių gavimo, įvertinęs jų kokybę, grąžina Pirkėjui visus jo sumokėtus pinigus už Prekę, išskyrus šių Taisyklių 6.8. punkte nustatytas išimtis, ir jos pristatymo Pirkėjui išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne pigiausią Pardavėjo pasiūlytą įprastinį Prekės pristatymo būdą.

6.7. Pirkėjo grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje (su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei pilnos komplektacijos, su visais priedais kaip ji buvo parduota, su instrukcija ir garantijos dokumentu (jeigu toks buvo pateiktas kartu su Preke), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), ir nenaudota.

6.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Taisyklių 6.7. punkte nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, arba kai Prekė nėra tinkama grąžinti šių Taisyklių 6.2. punkte numatytais pagrindais.

6.9. Pirkėjui, įsigijus netinkamos kokybės Prekes, jų trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis toliau nurodyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

6.10. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo-priėmimo dokumente (žr. Taisyklių 2.11. p.) arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu gali reikalauti, kad Pardavėjas:

1.10.1. neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

1.10.2. atitinkamai sumažintų Prekės kainą;

1.10.3. pakeistų Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

1.10.4. grąžintų už Prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimas;

1.10.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumas yra mažareikšmis, ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

6.11. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 6.10. punkte numatytų jo teisių gynimo būdų ir apie savo pasirinkimą privalo pareikšti Pardavėjui, informuodamas Pardavėją šių Taisyklių 6.12. punkte nustatyta tvarka. Jei Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 6.10. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Taisyklių 6.10. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

6.12. Pirkėjas, pageidaujantis realizuoti šių Taisyklių 6.10. punkte numatytą teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekę, turi pateikti Pardavėjui Užsakyme Pardavėjo nurodytu el. paštu laisvos formos prašymą dėl netinkamos kokybės Prekės grąžinimo ir nurodyti savo pasirinktą vieną iš Taisyklių 6.10. punkte numatytų Pirkėjo teisių gynimo būdų, bei kartu su prašymu pateikti Pardavėjui Prekės apmokėjimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopiją.

6.13. Pirkėjui pinigai už netinkamos kokybės Prekę yra grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.


7.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve, įskaitant bet neapsiribojant, už Paskyros registravimo metu ir/ar Užsakymo metu pateiktų jo Asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenų, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei El. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.

7.2. Pardavėjas neatsako už El. parduotuvės neveikimą ir paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/arba Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui El. parduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija.

8.1. Pirkėjui gali būti laikinai apribota arba nutraukta Pirkėjo teisė naudotis El. parduotuve ir/ar įsigyti Prekes, kai:

8.1.1. Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei, ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;

8.1.2. turi būti atlikti El. parduotuvės techninės priežiūros ir/ar atnaujinimo darbai, dėl kurių Pirkėjas negali įsigyti Prekių El. parduotuvėje;

8.1.3. Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve gali sukelti arba daro žalą El. parduotuvei ir/ar Pardavėjui, jų reputacijai, kitiems Pirkėjams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar kai tai yra būtina apginti El. parduotuvės, Pardavėjo, kitų Pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

1.2. Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi El. parduotuvės paslaugomis ir/ar Prekių pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymu, vykdoma taip:

8.2.1. Pirkėjas visus Pardavėjui adresuotus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia Užsakyme nurodytu Pardavėjo kontaktiniu adresu;

8.2.2. Pirkėjas visus El. parduotuvei adresuotus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia El. parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais;

8.2.3. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo Paskyroje ir/ar Užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu, kuri yra laikoma Pirkėjo gauta praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento.

8.3. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.5. Pirkėjas, nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.
Registruotis

Naujos paskyros kūrimas