1. MB „Jonukas online“ juridinio asmens kodas 305527080, buveinės adresas Chemojos g. 15, Konversus verslo centras, LT- 51332 Kaunas. Lietuva (toliau – Jonukas online) yra Internetinės platformos jonukas.lt valdytojas.

2. Jonukas online yra svarbus kiekvieno Internetinės platformos Naudotojo pasitikėjimas, Jonukas online valdoma Internetine platforma bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos. Todėl šioje Internetinės platformos svetainės skiltyje rasite Jonukas online Privatumo taisyklių (toliau – Privatumo taisyklės) nuostatas, reglamentuojančias Naudotojo Asmens duomenų gavimą, naudojimą, tvarkymą, apdorojamą ir kitus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Jonukas online veikloje, taip pat su tuo susijusias Naudotojų teises bei Jonukas online pareigas.

3. Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetine platforma ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės platformos Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Jonukas online Internetine platforma.

4. Pažymime, kad Jonukas online turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo taisyklių nuostatas, iš anksto įspėdama Internetinės platformos Naudotojus. Bet koks Privatumo taisyklių nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje platformoje dienos, todėl maloniai prašome perskaityti šių Privatumo taisyklių nuostatas kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Internetinės platformos suteikiamomis galimybėmis. Jei perskaitę šių Privatumo taisyklių nuostatas nusprendžiate toliau naudotis Internetinės platformos suteikiamomis galimybėmis, patvirtinate, kad su jomis sutinkate bei jas priimate.

5. Naudotojas, turėdamas bet kokių klausimų, susijusių su Naudotojo Asmens duomenimis, gali kreiptis tiesiogiai į Jonukas online atsakingą asmenį. El. paštu: pagalba@jonukas.lt

6. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Naudotojo Asmens duomenimis, yra atliekami vadovaujantis galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, pirmiausia Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

1. Valdytojas – Jonukas online, t. y. MB „Jonukas online“, juridinio asmens kodas305527080, buveinės adresas Chemojos g. 15, Konversus verslo centras, LT- 51332 Kaunas, Lietuva, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

2. Internetinė platformos, pasiekiama adresu jonukas.lt

3. Naudotojas – fizinis asmuo, besilankantis internetinėje platformoje ir/ar fizinis asmuo, siekiantis įsigyti prekių esančių Jonukas online platformoje.

4. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

5. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.

6. Internetinės platformos paskyra - tai prisijungimo prie Internetinės platformos svetainės paskyra, kuri sukuriama aktyviais Naudotojo veiksmais pagal veiksmų seką, nurodytą Internetinėje platformoje, ir kurioje yra saugomi Naudotojo Asmens duomenys bei užsakymų istorija.

7. Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės platformos svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

9. Jonukas online partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Jonukas online, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

1. Jonukas online Naudotojų Asmens duomenis gauna trimis būdais, kai:

 • Naudotojas informaciją apie save pateikia pats;
 • Duomenys, susiję su Naudotoju, generuojami automatiškai, Naudotojui naudojantis Internetine platforma;
 • Duomenys apie Naudotoją gaunami iš trečiųjų asmenų.

2. Jonukas online Internetinės platformos Naudotojas savarankiškai pateikia informaciją Jonukas online šiais atvejais:

 • Naudotojui susikūrus Internetinės platformos paskyrą bei atliekant užsakymą Internetinėje platformoje;
 • Naudotojo komunikacijos bet kokia forma su Jonukas online metu.

3. Antrasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai informaciją Jonukas online Slapukų pagalba, Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis teisiniu pagrindu, surenka automatiškai Naudotojui naudojantis Jonukas online Internetine platforma ir jos suteikiamomis galimybėmis.

4. Trečiasis Asmens duomenų gavimo būdas apima tokią situaciją, kai Naudotojo sutikimo pagrindu informaciją apie Naudotoją Jonukas online gauna iš trečiųjų asmenų, tokių kaip Facebook, Inc., Google. Jonukas online iš Facebook, Inc. gauna tokius Naudotojo Asmens duomenis kaip Naudotojo atvaizdą ir www.facebook.com socialinio tinklo paskyros (profilio) vardą, tuo tarpu iš Google, Inc. Jonukas online gauna tik Naudotojo atvaizdo duomenis.

1. Jonukas online Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:

 • Elektroninės prekybos Jonukas online Internetinės platformos vykdymo tikslu;
 • Paslaugų teikimo tikslu;
 • Profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais sprendimo tikslu.

2. Jonukas online Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

1. Jonukas online savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:

 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens pajamų dydis, asmens paso numeris, asmens šeiminės padėties duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės platformos Jonukas online vykdymo tikslu;
 • Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, asmens nusiskundimai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų, skelbiamų Jonukas online Internetinėje platformoje, teikimo tikslu;
 • Naudotojo sutikimo pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio kategorija, pirkinio sumos duomenys, tekstinės rinkmenos „slapukai“, atvaizdo duomenys, socialinio tinklo www.facebook.com paskyros vardas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu;

2. Jonukas online pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo jautria (ypatinga) asmenine informacija, pavyzdžiui, religinėmis ar politinėmis pažiūromis, sveikata ir kt.

1. Jonukas online užtikrina, kad laikosi ir gerbia Jonukas online Internetinės platformos Naudotojų teises:

 • teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Jonukas online atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę gauti informaciją, susijusią su Jonukas online tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
 • teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
 • teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi arba/ir Naudotojas atšaukia sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir Naudotojas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens duomenis, arba/ir kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba/ir Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Jonukas online valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
 • teisę apriboti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą, kaip Naudotojas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Jonukas online gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą arba/ir Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą, arba/ir Jonukas online nebereikia Naudotojo Asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Naudotojui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba/ir Naudotojas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Jonukas online teisėtos priežastys yra viršesnės už Naudotojo priežastis;
 • teisę prieštarauti Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui, t.y. Naudotojas turi teisę dėl su Naudotojo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas tada, kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Jonukas online pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą, arba/ir tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Jonukas online arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai Naudotojas yra vaikas, įskaitant profiliavimą, arba/ir kai Asmens duomenys tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, susijusį su Tiesiogine rinkodara. Jonukas online nurodo, kad, atsižvelgdama į Naudotojo teisės prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui įgyvendinimą, nebetvarko Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Jonukas online įrodo, kad Asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jonukas online interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • teisę į Asmens duomenų perkeliamumą, t.y. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Jonukas online, kai Naudotojo Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba/ir sutartimi ir tokie Naudotojo Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis Asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Jonukas online nurodo, kad naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Naudotojas turi teisę, kad Jonukas online, kai tai techniškai įmanoma, Asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, t.y. fiziniam ar juridiniam asmeniui, nustatančiam duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

2. Jonukas online informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Jonukas online per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

3. Jonukas online atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.

4. Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Jonukas online įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Jonukas online.

1. Jonukas online tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:

 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Jonukas online Internetinėje platformoje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Jonukas online Internetine platforma;
 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Jonukas online teikiamomis paslaugomis;
 • Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos;- Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su klientais spendimo tikslu, yra saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų Asmens duomenų gavimo dienos.

2. Jonukas online deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Jonukas online sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją.

1. Jonukas online naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.

2. Jonukas online informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Jonukas online perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims.

3. Naudotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.

4. Jonukas online ir trečiasis asmuo, kuriam Jonukas online perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami trečiajam asmeniui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos.

5. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Jonukas online Internetinės platformos Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie identifikuotus pažeidimus informuoti Jonukas online.

6. Jonukas online siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Jonukas online Internetinės platformos naudojimosi aplinkybėmis, Jonukas online neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Jonukas online teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.

7. Tuo atveju, jeigu Jonukas online yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.

1. Jonukas online rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Jonukas online yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.

2. Pažymime, kad nors Jonukas online stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.

1. Jonukas online Internetinė platforma ir joje teikiamos paslaugos yra skirtos asmenims nuo 16 metų, todėl Jonukas online sąmoningai nerenka ir netvarko vaikų iki 16 metų Asmens duomenų.

2. Tačiau Jonukas online pažymi, kad tėvai turi teisę pateikti Jonukas online savo sutikimą, jeigu jų nepilnametis vaikas iki 16 metų norėtų naudotis Jonukas online Internetine platforma ir jos suteikiamomis galimybėmis, pavyzdžiui, įsigyti pardavėjų prekes ar paslaugas.

3. Jums sužinojus, kad Jūsų vaikas pateikė Jonukas online asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, susisiekite su Jonukas online el.paštu: pagalba@jonukas.lt

1. Jonukas online, turėdama aiškius Naudotojo sutikimus, turi teisę Naudotojui siųsti Tiesioginės rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu.

2. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Jonukas online duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.

1. Siekiant, kad Naudotojui Jonukas online Internetinės platformos paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės platformos, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.

2. Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku dėl slapukų naudojimo“, o jeigu Naudotojas nesutinka, jog Slapukai būtų įrašyti, Naudotojas turi paspausti „Nesutinku dėl slapukų naudojimo“.

3. Jonukas online naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Naudotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Jonukas online nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Naudotojų dėmesį, kad kai kurie Jonukas online Pardavėjai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Naudotojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Jonukas online Pardavėją.

4. Jeigu Naudotojas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą galinį įrenginį, Naudotojas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Internetinės platformos funkcijos jam gali neveikti.

1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 04 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Jonukas online Internetinėje platformoje.

MB Jonukas online

Įmonės kodas: 305527080
Chemijos g. 15, LT-51332 Kaunas
Telefonas: +370 652 99409
El. paštas: info@jonukas.ltRegistruotis

Naujos paskyros kūrimas