1. Šios Sutarties pagrindu Valdytojas suteikia leidimą Pardavėjui naudotis mobiliąja aplikacija bei internetiniu tinklalapiu ir Pardavėjo paskyra. Šis leidimas neapima teisės perleisti šį leidimą tretiesiems asmenims ar perduoti į jį savo teises ir pareigas.

2. Naudojantis Platformos naudojimosi paslaugomis draudžiama bandyti išgauti Platformos mobiliosios aplikacijos ir internetinio tinklalapio, Pardavėjo paskyros ar kitos Valdytojo programinės įrangos pradinį kodą; bet kokiu būdu ar forma keisti Platformos internetinį tinklapį, mobiliąją aplikaciją, Pardavėjo paskyrą; perduoti virusais užkrėstus, sugadintus failus ar kitas programas, kurios galėtų pakenkti ar neigiamai paveikti Platformos veikimą; mėginti neleistinai prisijungti prie Platformos mobiliosios aplikacijos bei internetinio tinklalapio, Pardavėjo paskyros ar kitų Platformos paslaugų.

3. Visos autoriaus teisės ir prekės ženklai, įskaitant pradinius kodus, duomenų bazes, logotipus ir vaizdinį apipavidalinimą, priklauso arba yra teisėtai valdomos Valdytojo ir yra saugomos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas, naudodamasis Platforma ar kitomis Platformos paslaugomis, neįgyja jokių nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę.

1. Pardavėjas įsipareigoja:

1.1. Naudodamasis Platforma, laikytis Sutarties, techninių internetinės svetainės ar mobiliosios aplikacijos nurodymų, Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;

1.2. užtikrinti, kad tretieji asmenys nesužinotų Pardavėjo prisijungimo prie Platformos duomenų ar negalėtų pasinaudoti Pardavėjo paskyra, saugoti kitus prisijungimo prie mobiliosios aplikacijos ir internetinės svetainės duomenis, neatskleisti tretiesiems asmenims slaptažodžių ar kitų identifikacinių duomenų;

1.3. teikti Valdytojui, Platformoje ir į Pardavėjo paskyrą teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją ir (ar) dokumentus.

2. Pardavėjas užtikrina, kad nesinaudos Platformos paslaugomis bet kokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, neatliks veiksmų ir (ar) operacijų, siekdamas nusikalstamu, neteisėtu ar trečiųjų šalių teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiu būdu įgyti lėšų ar kitokios naudos.

3. Pardavėjas turi teisę Sutarties nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti operacijas Platformoje bei naudotis kitomis Valdytojo teikiamomis šioje Sutartyje nurodytomis paslaugomis.

1. Valdytojas įsipareigoja:

1.1. suteikti galimybę naudotis Platformos paslaugomis Sutartyje (įskaitant visus jos priedus) nustatyta tvarka;

2. Valdytojas turi teisę:

2.1. Naudojimuisi Platforma taikyti apribojimus, stabdyti operacijas Platformoje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;

2.2. gauti iš Pardavėjo teisingus duomenis ir (ar) informaciją visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

1. Valdytojas neatsako už Pardavėjo patirtą žalą naudojantis Platforma, išskyrus atvejį, jeigu tokia žala yra padaryta dėl Valdytojo kaltės.

2. Pardavėjas yra atsakingas už visus Valdytojo patirtus nuostolius dėl Pardavėjo pateiktos klaidingos informacijos ir (ar) jo neteisėtų veiksmų. Pardavėjas visiškai atsako už duomenų ir nurodymų, pateiktų Valdytojui, Pirkėjams ir Platformoje teisingumą.

3. Valdytojo atsakomybė pagal Sutartį visais atvejais ribojama, t. y. Valdytojas atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Valdytojo padaryto tiesioginio ir esminio Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius veiksmus, kuriuos Valdytojas galėjo protingai numatyti Sutarties pažeidimo metu.

4. Valdytojas neatsako:

4.1. už kitų trečiųjų asmenų netinkamą operacijų Platformoje atlikimą, taip pat už tarp Pardavėjo ir Pirkėjo susiklosčiusių tarpusavio prievolinių santykių netinkamą vykdymą, įskaitant bet neapsiribojant padarytas klaidas, ne laiku įvykdytus mokėjimus, užlaikytas lėšas, neapmokėtus ar atšauktus Pardavimus;

4.2. už pasekmes, kilsiančias Valdytojui teisėtai nutraukus Sutartį ar apribojus naudojimąsi Platforma ir kitomis paslaugomis

4.3. už nuostolius, atsiradusius Pardavėjui, dėl kitokių su trečiosiomis šalimis sudarytų sutarčių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo;

4.4. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ar žala Pardavėjui atsirado Valdytojui atliekant įstatymų nustatytas pareigas.

Registruotis

Naujos paskyros kūrimas